เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taraarrya

Travel License : 11/07066

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น 5วัน 3คืน (XJ)

ไฮไลท์ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิหรือ สัมผัสความงามของดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิ้น แมวยักษ์ 3 มิติ อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวโตเกียว 1 วัน เต็ม

รหัสทัวร์

JP_XJ00751

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

24 พ.ค. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

26,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

มิ.ย. 67

26,888฿

04-08

28,888฿

05-09

28,888฿

11-15

28,888฿

18-22

28,888฿

19-23

28,888฿

20-24

28,888฿

21-25

28,888฿

25-29

ก.ค. 67

28,888฿

04-08

28,888฿

05-09

29,888฿

10-14

29,888฿

11-15

30,888฿

17-21

30,888฿

18-22

30,888฿

19-23

30,888฿

20-24

30,888฿

21-25

30,888฿

22-26

30,888฿

25-29

30,888฿

26-30

30,888฿

27-31

30,888฿

28-01ส.ค.

30,888฿

29-02ส.ค.

ส.ค. 67

29,888฿

01-05

29,888฿

08-12

26,888฿

15-19

26,888฿

22-26

28,888฿

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

28,888฿

04-08

28,888฿

11-15

29,888฿

18-22

28,888฿

25-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

26,888

-

-

8,000

6,000

-

34

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

26,888

-

-

8,000

6,000

-

34

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

29,888

-

-

8,000

6,000

-

34

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

Day : 3

เมืองยามานาชิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ –เมืองนาริตะ

Day : 4

เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง