ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAKURA PINKMOSS 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAKURA PINKMOSS 5วัน 3คืน

ศาลเจ้าฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเทมบะเอาท์เล็ต วัดอาซากุสะ ชมวิวยามค่ำคืนโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ ตลาดปลาสึคิจิ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ทัวร์เสริม WARNER BROS. STUDIO TOUR TOKYO


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SAKURA PINKMOSS 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JP_XJ00002
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 25 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Air Asia X
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอาท์เล็ต – ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ชมสวนซากุระที่อุเอโนะ // หลัง 16 เมษายน ชมพิงค์มอส - วัดอาซากุสะ – ชมวิวยามค่ำคืนโตเกียวสกายทรี
 • วันที่

  4

  อิสระช้อปปิ้งในย่านชินจูกุ –ชิบูย่า – ฮาราจูกุ เดินทางโดยรถไฟ หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ทัวร์เสริมWARNER BROS. STUDIO TOUR TOKYO
 • วันที่

  5

  ตลาดปลาสึคิจิ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
45,900 บาท
เด็กมีเตียง
45,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
51,900 บาท
เด็กมีเตียง
51,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
45,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900 บาท
เด็กมีเตียง
63,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
57,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
61,900 บาท
เด็กมีเตียง
61,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
55,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
47,900 บาท
เด็กมีเตียง
47,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
48,900 บาท
เด็กมีเตียง
48,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,900 บาท
พักเดี่ยว
7,900 บาท
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 45,900 45,900 39,900 7,900 - - 24
02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 51,900 51,900 45,900 7,900 - - 24
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 63,900 63,900 57,900 7,900 - - 24
14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 61,900 61,900 55,900 7,900 - - 24
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 47,900 47,900 41,900 7,900 - - 24
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 48,900 48,900 42,900 7,900 - - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2566 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสาย การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทาง บริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋ว เครื่องบิน

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุ

- ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ

- ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตาม รายการที่ระบุ

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่าน ละ 1,000,000 บาท

- ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดิน ทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว) กรณี เสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต วัคซีนพาสปอร์ต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่า โทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่ สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกิน กว่าสายการบินกำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคน ต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บ เพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

- ค่าทิปไกด์และคนขับ 700 บาท / ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน